Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

Společnost E.Z.BARÁK,s.r.o., se sídlem Slaměníkova 23, 614 00, Brno, IČO: 25515292, DIČ: CZ25515292, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou C 29492 vedená u Krajského soudu v Brně, email: ezbarak@ezbarak.cz (dále jen „Správce“)

Správce se zabývá výrobou, montáží a obchodem s kovovými vraty, bránami a závorami, jejich díly a příslušenstvím.

II. Subjekt osobních údajů (klient)

Služby společnosti využívají její zákazníci, kteří společnost kontaktují za účelem realizace nabízených služeb formou elektronického poptávkového formuláře a e-shopu na internetových stránkách nebo e-mailem.

III. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a) jméno a příjmení,

b) adresa (ulice a číslo, obec, PSČ),

c) telefonní číslo,

d) e-mail

IV. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v článku III. budeme zpracovávat za účelem:

Zpracování objednávky a fakturace za realizované služby.

V. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku III. je Váš souhlas.

VI. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

VIII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

a) Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.

b) Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

c) Máte právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

– jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

– jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

– jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Máte právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje uvedené v článku III., zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem uvedenými v článku IV.

e) Máte právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;

f) Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7, www.uoou.cz.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka před souhlasem se zpracováním osobních údajů vyjadřujete, že jste si výše uvedené informace přečetl/a, že jste jim porozuměl/a, a že souhlasíte s tím, aby správce uvedený výše v článku I. zpracovával vaše osobní údaje uvedené výše v článku III. za účelem uvedeným výše v článku IV. tohoto souhlasu.

Jste si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně (v listinné nebo elektronické formě) na adrese uvedené výše v článku I.

X. Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umisťované do vašeho zařízení s cílem ukládat údaje, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která soubor cookie do zařízení umístila. Soubory cookie jsou často tvořeny řetězcem číslic a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale mohou obsahovat i jiné informace. Soubory cookie a podobné technologie používáme k ukládání a zapamatování vašich předvoleb a nastavení, což usnadňuje přihlašování.

Jaké cookies můžeme o Vás shromažďovat?

Vyžadované

Vyžadované soubory cookie používáme k realizaci základních funkcí webů. Používají se například k přihlašování, ukládání jazykových předvoleb, zajišťování možností nákupního košíku, zlepšování funkčnosti, směrování provozu mezi webovými servery, zjišťování velikosti obrazovky, určování doby načítání stránek, zlepšování uživatelského prostředí a měření velikosti cílové skupiny uživatelů. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkčnost webů.

Místní sdílené soubory neboli soubory Flash cookie. Weby, které využívají technologie Adobe Flash, mohou k ukládání dat do vašeho počítače využívat místní sdílené soubory (soubory Flash cookie). Informace o tom, jak spravovat nebo blokovat soubory Flash cookie, najdete na stránce nápovědy k aplikaci Flash Player.