Všeobecné obchodní podmínky

1)     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro smlouvy o dílo, montáž a servis u firmy E.Z.BARÁK,s.r.o. se sídlem Brno, Slaměníkova 23, PSČ 61400, IČO: 25515292 (dále jen „prodávající“). Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29492.

2)     Podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s objednávkou kupujícího, kupní smlouvou, nebo smlouvou o dílo uzavíranou mezi prodávajícím a jeho zákazníky (kupujícími) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

3)     Kupující uzavřením smlouvy akceptuje tyto VOP prodávajícího.

4)     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

5)     Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy. 

6)     Je-li smluvní stranou kupující-podnikatel (§ 420 a násl. OZ), řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy, vše v platném a účinném znění.

7)     Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího, kupní smlouvě, nebo ve smlouvě o dílo (dále jen „zboží“), pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží, montážních prací.

8)     Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za „zboží“ kupní cenu.  Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně platného DPH.

9)     Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně tak, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

10)   Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

11)   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

12)   Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje  smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.

13)   Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později.

14)   Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.

15)   Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

16)   Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost) při převzetí dle § 2161 OZ.

17)   Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

18)   Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

19)   Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

20)   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

21)   Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující-spotřebitel vadu sám způsobil.

22)   Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve smlouvě.

23)   U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

24)   Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu

25)   Pro kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění uplatní ustanovení § 2106 – § 2112 OZ.

26)   Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího.

27)   Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v  prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu, písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu.

28)   Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost.

29)   V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího, pokud se nedohodnou jinak.

30)   Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

31)   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

32)   Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

33)   Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

34) Smlouva o dílo, kupní smlouva vzniká akceptováním objednávky kupujícího, objednavatele.

35) Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli , aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby.

36) V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči dodavateli je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý den prodlení z dlužné částky. 

37) Případné spory mezi E.Z.BARÁK, s.r.o. a kupujícím budou řešeny dohodou smluvních stran,   případně mimosoudní cestou, kdy může ………………. kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz nebo Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak …………………. doporučuje …………………… nejdříve využít kontakt na naše obchodní oddělení pro vyřešení nastalé situace.

38)   Tyto VOP nabývají účinností 1.1.2017

39)   Za správnost odpovídá Ladislav Barák